سوالات تست را بخوانید و جوابی را که به نظرتان جواب درست است را انتخاب کنید .

در این تست هوش شما باید پس از خواندن سئوال در عرض فقط ۵ ثانیه به آن جواب  بدهید

و در آخر نتیجه میزان هوش خود را مشاهده کنید.

 

روی دکمه شروع کلیک کرده و...