محاسبه تاریخ زایمان

این محتوا را به اشتراک بگذارید
زمان زایمان برآورد شده توسط این ماشین حساب معادل تاریخی است که در آن احتمال دارد زایمان طبیعی صورت گیرد. ماشین حساب زایمان با استفاده از روش‌های گوناگونی تاریخ تقریبی زایمان را محاسبه می‌نماید. در محاسبه براساس تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی، طول دوره عادت ماهیانه به طور معمول ۲۸ روز در نظر گرفته می‌شود و فرض بر آن است که لقاح در روز چهاردهم آخرین دوره اتفاق افتاده باشد. در این روش ممکن است طول دوران بارداری بیشتر برآورد شود و در محاسبات آن خطایی بیش از دو هفته رخ دهد
محاسبه بر اساس تاریخ آخرین قاعدگی
تاریخ آخرین قاعدگی خود را مشخص کنید


طول قاعدگی شما
* محاسبه طول دوره قاعدگی